مهاجرت به آمریکا ویزای EB3

ویزای EB3 مبتنی بر اشتغال ، سومین اولویت ویزا است که اقامت دائم قانونی را برای کارگران ماهر و کارگران غیر ماهر همراه با پیشنهاد اشتغال دائم در ایالات متحده فراهم می کند. سرویس های مهاجرت به آمریکا و شهروندی بیان می کنند که اشتغال بر اساس برنامه نیروی کار غیر ماهر EB3 برای انجام کار غیر تخصصی توسط افرادی با تجربه کاری یا آموزشی کمتر از ۲ سال طراحی می شود، که موقتی یا فصلی نیست. اگر چه فرایند مهاجرت پیچیده و دقیق است و برنامه ویزای EB3 به گواهی کار و، پیشنهاد شغل تمام وقت برای مهاجران نیاز دارد ، شرکت ما، در همکاری با شرکای تجاری اش در ایالات متحده آمریکا، می تواند  راه حلی ” جامع ” را برای نیازهای مهاجرت شما و کارفرمایی مطمئن در پرداخت حقوق در زمان مهاجرت تان را برای فراهم کند.


الزامات ویزای EB3

برای واجد شرایط شدن برای ویزای EB3 ، متقاضی باید یک پیشنهاد کار دائم تمام وقت از یک کارفرما در ایالات متحده داشته باشد که برای آن شغل کارگر واجد شرایط در ایالات متحده در دسترس نیست.کارگران غیر ماهر باید متعهد به کار غیر تخصصی شوند که به کمتر از ۲ سال آموزش یا تجربه نیاز دارد. متقاضیان ویزای EB3 همچنین باید دارای شرایط لازم شخصیتی و سلامتی باشند.

ویزای EB3

ویزای EB3