گرین کارت آمریکا EB5

سرمایه گذاران مهاجر میتوانند با سرمایه گذاری به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ دلار درنواحی بیکار و استخدام کردن ۱۰ نفر یا با سرمایه گذاری ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ دلاری و استخدام ده نفر، برای گرین کارت آمریکا EB5 اقدام نمایند. سرمایه گذار مهاجر میتواند برای دو سال، سرمایه گذاری خود را تداوم بخشد. بسیاری از مردم مایل به  سرمایه گذاری هستند اما نمیخواهند ده نفر را استخدام کنند.
اگر کسی در پروژه INS سرمایه گذاری نماید که مرکز منطقه ای نامیده می شود، INS متعهد می شود که نیاز به ۱۰ کارمند را برطرف نماید. در این مورد، اداره مرکز منطقه ای یا مدیر، فعالیت های سرمایه گذاری را هدایت خواهد کرد. ۱۰ مرکز منطقه ای در آمریکا وجود دارند. این پروژه ها براساس شرایط و ضوابط سرمایه گذاری، فرق دارند.

ما با موسسه های داری اعتبار همکاری می کنیم و به شما تاکید می کنیم که برای یافتن برنامه سرمایه گذاری که متناسب با نیازهایتان باشد، تحقیق نمایید.
برنامه مرکز منطقه ای، سهولتی را ارائه میدهد که در آن، فرد باید هزینه ای را پرداخت نماید. اما نیازی به استخدام کارمند یا اداره سرمایه گذاری در کشور خارجی نیست. از طرف دیگر، باید بررسی مدیران مرکز منطقه ای و طرح های سرمایه گذاری آنها در اولویت باشد.

گرین کارت آمریکا EB5

گرین کارت آمریکا EB5

گرین کارت آمریکا EB5 – ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5

ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5 مسیر مناسب تری را برای گرین کارت آمریکا EB5 ارائه میدهد که مبتنی بر سرمایه گذاری آمریکاست. ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5 نیازمند اداره امور روزمره تجارت توسط متقاضی نیست. وقتی در تجارت موجود سرمایه گذاری کردید، همین کافی است.

تعیین صلاحیت برای ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5 به قرار زیر میباشد :

  • سرمایه گذاری ۱ میلیون دلاری و استخدام ده نفر در هرکجای آمریکا
    سرمایه گذاری ۵۰۰٫۰۰۰دلاری و استخدام ده نفر در منطقه ای که نرخ بیکاری بیشتر از متوسط نرخ بیکاری تا ۱۵۰% است.
  • سرمایه گذاری در مرکز منطقه ای

مناطق مشخص شده INS معروف به مراکز منطقه ای مستعد دریافت سرمایه گذاری می باشند. INS بیش از ۱۰ مرکز منطقه ای مصوب دارد. سرمایه گذاران مراکز منطقه ای بر  ایجاد غیر مستقیم شغل تا استخدام غیر مستقیم کارمند تاکید دارند. یک حرفه ای ذیصلاح از قبیل اقتصاد دان، باید برای استخدام غیر مستقیم تعیین صلاحیت شود. اگر مرکز منطقه ای در ناحیه ای با بیکاری بالا باشد، سرمایه مورد نیاز به ۵۰۰٫۰۰۰دلار کاهش می یابد.
از ۱۰٫۰۰۰ پرونده ویزای سرمایه گذاری آمریکا ( یعنی ویزای EB5 ) 5000 پرونده از آنها برای افرادی هستند که تحت برنامه جامع مرکز منطقه ای INS می باشند. تا این تاریخ، سهیمه آنها خیلی زیاد نشده است.