تابعیت قرارداد

سرمایه گذار، چه یک فرد باشد و چه یک کسب و کار، باید تابعیت کشور طرف قرارداد را داشته باشد. تابعیت یک کسب و کار بوسیله تابعیت صاحبان فردی آن کسب و کار تعیین می شود.

اگر سرمایه گذار یک شرکت خارجی باشد، حداقل ۵۰ درصد از صاحبان ابر شرکت ها باید از اتباع کشور طرف معاهده باشند. اگر ابر شرکت متعلق به یک کسب و کار دیگر باشد، در این صورت مالکیت باید تا رسیدن به نقطه ۵۰ درصد سلطه بر سازمان مادر دنبال شود.

کشور تشکیل شرکت برای اهداف ویزای E2 به نیاز تابعیت ارتباط ندارد. در برخی موارد یک ابر شرکت به طور انحصاری در بورس کشور تشکیل شرکت به فروش می رسد، با این حال، می توان تصور کرد که تابعیت ابر شرکت همان تابعیت محل بورس است. در مورد یک شرکت چند ملیتی که سهام آن در بیش از یک کشور مبادله می شود، متقاضی باید بهترین شواهد موجود را نشان دهد تا ثابت کند که کسب و کار مطابق با نیاز تابعیت است.

به جز در مورد شرکتی که به طور برابر (۵۰/۵۰) توسط اتباع دو کشور طرف معاهده مالیکت و اداره می شود، کسب و کاری که وضعیت ویزای E2 برای آن درخواست می شود فقط یک تابعیت واجد شرایط دارد. در مورد صاحب (ان) با ملیت دوگانه، باید تصمصم بگیرند که از کدام تابعیت باید استفاده شود. صاحبان و همه کارکنان ویزای E2 شرکت باید تابعیت یک کشور واجد شرایط ویزای E2 را داشته باشند و برای تمام اهداف ویزای E2 شامل در آن شرکت خود را اتباع آن کشور نگه دارند، صرف نظر از اینکه آیا تابعیت ویزای E2 یک کشور دیگر را هم دارند یا خیر. هنگامی که یک شرکت به طور برابر توسط اتباع دو کشور مختلف طرف معاهده مالکیت و اداره می شود، کارکنان با هر تابعیتی می توانند ویزای E2 را برای کار در آن شرکت بدست آورند.