شرکت های تجاری واقعی و فعال

کسب و کار E2 باید یک تعهد تجاری یا کارآفرینی واقعی و فعال باشد، که خدمات و یا کالا تولید کند. کسب و کار باید تمام مجوزهای لازم خواسته شده از سوی دولت را برای نوع خاصی از کسب و کار داشته باشد.

شرکت نمی تواند یک سازمان کاغذی و یا یک سرمایه گذاری نامطمئن بیهوده برای برآورد احتمالی ارزش، مانند یک زمین توسعه نیافته یا سهام سرمایه گذار بدون قصد اداره شرکت باشد. سرمایه گذاری باید یک شرکت تجاری باشد. بنابراین، باید برای سود باشد و به سازمان های نا سودآور توجه نکند.

شرکت های تجاری واقعی و فعال

شرکت های تجاری واقعی و فعال