کنترل سرمایه گذاری بر شرکت E2

سرمایه گذار با مالک بودن حداقل ۵۰ درصد از شرکت، باید کسب و کار در امریکا را کنترل کند. اگر سرمایه گذاری مشترک و شریک هر یک حقوق کامل مدیریت و مسئولیت را حفظ کنند، سهم برابر سرمایه گذاری در سرمایه گذاری مشترک و یا همکاری برابر دو طرف، به طور کلی علاقه به کنترل ایجاد می کند.
این ترتیب اغلب “کنترل منفی” نامیده می شود. اگر هر یک از دو طرف مسئولیت های برابری داشته باشند، هر کدام قابلیت تصمیم گیری دارند که برای طرف دیگر الزام آور است. وزارت امور خارجه آمریکا مشخص کرده است که همکاری برابر با بیش از دو شریک، هیچ گونه کنترلی بر اساس مالکیت به هر یک از دو طرف نمی دهد، زیرا عنصر کنترل حتی تحت تئوری کنترل منفی بیش از حد کم است.

کنترل سرمایه گذاری بر شرکت E2

کنترل سرمایه گذاری بر شرکت E2