گرفتن مجوزهای کسب و کار

جواز کسب و کار دولتی، سند اصلی مورد نیاز برای اهداف مالیاتی و انجام کارهای اساسی دیگر کسب و کار است. بسیاری از کشورها، برای کمک به کسب و کارهای کوچک مطابق با شرایط دولت، آژانس های حمایت از کسب و کار کوچک ایجاد کرده اند.

شرایط دولت

در حالی که شرایط مجوز کسب و کار از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، برخی از رایج ترین انواع آن به شرح زیر است.

گرفتن مجوزهای کسب و کار

گرفتن مجوزهای کسب و کار