شرایط ویزای E2 – بررسی اجمالی

سرمایه گذاران خارجی که “مقدار قابل توجهی سرمایه” در یک کسب و کار در امریکا سرمایه گذاری می کنند، و آن را توسعه داده و هدایت خواهند کرد، در صورتی که کشور شهروندی آنها قرارداد لازم را با امریکا داشته باشد، می توانند درخواست ویزای سرمایه گذار E2 کنند. شرکت های خارجی که صاحبان آنها اتباع یک کشور مورد معاهده هستند، به طور بالقوه می توانند برای کارکنان خود درخواست ویزای E2 کنند.
سرمایه گذار با نشان دادن مالکیت حداقل ۵۰ درصد از کسب و کار و در اختیار داشتن کنترل عملیاتی از طریق موقعیت مدیریتی و یا روش های دیگر باید ثابت کند که شرکت را اداره کرده است. سرمایه گذار باید به تازگی در یک کسب و کار در آمریکا سرمایه گذاری کرده باشد و یا در فرایند سرمایه گذاری در کسب و کار فعال باشد.
سرمایه گذاری باید قابل توجه باشد. قانون، حداقل مقدار دلار برای واجد شرایط بودن را مشخص نمی کند. در عوض، “سرمایه گذاری قابل توجه” به عنوان بودجه کافی برای اطمینان از تعهد مالی سرمایه گذار برای عملکرد موفقیت آمیز شرکت E2 و به اندازه کافی بزرگ برای حمایت از این احتمال که سرمایه گذار با موفقیت کسب و کار را هدایت کرده و توسعه خواهد داد، تعریف می شود. شرکت سرمایه گذاری باید بیش از یک کسب و کار حاشیه ای، صرفاً برای امرار معاش سرمایه گذار باشد.
کسب و کار باید یک شرکت واقعی و عامل باشد. اگر متقاضی سرمایه گذار اصلی نباشد، باید در یک سِمت اجرایی یا نظارتی استخدام شود، و یا دارای مهارت های بسیار تخصصی بوده که برای عملیات شرکت تجاری ضروری است. کارگران ماهر یا غیر ماهر معمولی واجد شرایط نیستند.
ویزای E2 نیاز به قصد غیرمهاجرتی دارد. قصد غیرمهاجرتی یعنی اینکه متقاضی با تمام شدن وضعیت E2باید قصد ترک امریکا را داشته باشد. با این حال، دارندگان ویزای E2 تا زمانی که آنها همچنان صاحب شرکت E2 هستند و یا آن را اداره می کنند و یا در مورد کارمند، برای یک کسب و کار E2 واجد شرایط کار می کنند، می توانند ویزای خود را به طور نامحدود تجدید کنند.