ویزای E2 برای کارمندان خارجی

به طور کلی، در صورتی که متقاضی سرمایه گذار اصلی نباشد، باید در یک مقام اجرایی یا نظارتی استخدام شود، و یا دارای مهارت هایی باشد که بسیار تخصصی بوده و برای عملیات شرکت تجاری لازم باشد. کارگران ماهر یا غیر ماهر معمولی واجد شرایط نیستند.

سرمایه گذار باید شخصاً کسب و کار را به منظور آوردن کارمندان خارجی برای ویزای E2 اداره کند.

اگر صاحب بیشتر شرکت E2 بخواهد به عنوان یک سرمایه گذار وارد امریکا شود، و یا یک کارمند به امریکا بفرستد، مالک باید ثابت کند که شخصاً شرکت را توسعه داده و هدایت می کند. همچنین، اگر یک شرکت خارجی صاحب حداقل ۵۰ درصد از شرکت امریکایی باشد، و بخواهد کارکنان خود را به عنوان کارمند شرکت مادر و یا کارمند شرکت تابعه امریکایی، به امریکا بفرستد، شرکت خارجی باید نشان دهد که شرکت امریکایی را توسعه داده و هدایت می کند.

ویزای E2 برای کارمندان خارجی

ویزای E2 برای کارمندان خارجی

در مواردی که مالکیت کشور مورد قرارداد ممکن است خیلی پراکنده باشد، به فرد یا شرکت اجازه داده می شود که توانایی هدایت و توسعه شرکت امریکایی را اثبات کند، صاحبان تابعیت کشور مورد قرارداد باید:

  1. نشان دهند که آنها با هم صاحب ۵۰ درصد از شرکت های امریکایی هستند؛ و
  2. نشان دهند که دست کم در مجموع، توانایی توسعه و هدایت شرکت امریکایی را دارند.

در این موارد مالک ممکن است ویزای E2 را به عنوان “سرمایه گذار” دریافت نکند. در عوض، باید ثابت شود که تمام دریافت کنندگان ویزای E2 کارمند شرکت امریکایی هستند که برای انجام وظایف یک مدیر اجرایی، سرپرست، یا اساساً یک کارمند ماهر به امریکا می آیند.