مراحل درخواست ویزای E2

اگر سرمایه گذار و یا کارمند در امریکا باشد، می تواند برای تغییر وضعیت، تمدید اقامت، و یا تغییر اشتغال بدون خروج از کشور به طور مستقیم از خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS، سابقاً INS) استفاده کند.
اگر سرمایه گذار خارج از امریکا باشد، طبقه E2 به درخواست برای استخدام نیاز ندارد. این یعنی سرمایه گذار یا کارمند می تواند مستقیماً از طرف خود درخواست ویزای E2 به سفارت یا کنسولگری در خارج از کشور کند. ویزای E2 ممکن است با ۵ سال مدت اعتبار صادر شود و تا زمانی که متقاضی شرایط ویزا را انجام دهد، می توان آن را به طور نامحدود تمدید کرد. طول مدت واقعی ویزا بستگی به قرارداد بین امریکا و کشور متقاضی و اختیار افسر کنسولگری دارد.
شما باید بدانید که تغییر وضعیت، ویزا نیست. هنگامی که فرد امریکا را ترک می کند، باید قبل از بازگشت به امریکا در دفتر کنسولگری امریکا درخواست ویزای E2 کند. فقط دفتر کنسولگری می تواند ویزا صادر کند. USCIS نمی تواند ویزا صادر کند.

مراحل درخواست ویزای E2

مراحل درخواست ویزای E2